สารอาหาร | อาหารโซบะ

สารอาหาร | อาหารโซบะ

โซบะญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในส่วนผสมที่ดีที่สุดสำหรับมังสวิรัติ!

¢ŒÍ´Õ¢Í§ ⫺Ð

ความเดนของโซบะ

รสชาติและกลิ่นหอมๆ ที่มาจากโปรตีน

ã¹á»‡§âÎÅÇÕµÁÕ¡ÅÔè¹ËÍÁáÅÐÃʪҵÔÍËÍÂÁÒ¨Ò¡â»ÃµÕ¹ ʋǹ»ÃСͺ¢Í§â»ÃµÕ¹ ¡Ã´ÍÐÁÔ⹨Ó໚¹ ¤Ðá¹¹ 90 ໚¹¤Ðá¹¹·ÕèÊÙ§ÁÒ¡áÅÐ໚¹ÍÒËÒÃà¾×èÍÊØ¢ÀÒ¾·ÕèÁÕá¤ÅÍÃÕèµèÓ´ŒÇ¹ФÐ
[ ͌ҧÍÔ§ à¹×éÍ 100 ,¢ŒÒÇÊÒà 60, ÍØ´Œ§ 40 ]

 
áÅŒÇã¹â«ºÐÁÕ『ÃÙµÔ¹』ËÃ×ÍÍÕ¡ª×èÍ˹Öè§àÃÕ¡NjÒÇÔµÒÁÔ¹P ÁÕàÂÍÐÍÂÙ‹ã¹â«ºÐ »‡Í§¡Ñ¹âäËÅÍ´àÅ×Í´ ·Ó»¯Ô¡ÔÃÔÂҡѺ「ÊÒõŒÒ¹ÍÍ¡«Ôപѹ」ÊÒõŒÒ¹ ÍÍ¡«Ôപѹ¤×Í·ÓãËŒ¢Ñº¡Ò«ÍÍ¡«ÔਹÍÍ¡¨Ò¡àÊŒ¹àÅ×Í´àÊÕ ÊÒà˵بҡ¡Ò«ÍÍ¡«Ôਹã¹àÊŒ¹àÅ×Í´¤‹Ð
 

¤Ø³¹Ð»ÃÐ⪹¨Ò¡ÃÙµÔ¹ ઋ¹·ÓãËŒàÊŒ¹àÅ×Í´½ÍÂá¢ç§áçáÅÐÅ´¤ÇÒÁ´Ñ¹âÅËÔµ âäËÑÇ㨠âäËÅÍ´àÅ×Í´ã¹ÊÁͧ áÅÐÂѧ»‡Í§¡Ñ¹Å‹Ç§Ë¹ŒÒ âäËÅÍ´àÅ×Í´á´§á¢ç§ âäàºÒËÇÒ¹ âäÍÑÅä«àÁÍÃ

⫺РµÒÁ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ ¾×é¹àÁ×ͧ ÊäµÅâºÃÒ³

อาหาร โซบะ ดั้งเดิมจากสมัยเอโดะยุคซามูไร

วัตถุดิบสี่ฤดู ด้วยหัวใจ

¹Õè¤×ÍÃÙ»ÀҾÌҹ⫺Ðà´ÅÔàÇÍÃÕè¢Í§ÂؤàÍâ´Ð¹Ð¤Ð
àËÁ×͹¡Ñ¹¡Ñº¿ÙŒ´á¾¹´ŒÒã¹ÊÁÑ»˜¨¨ØºÑ¹àŤ‹Ð

ã¹ÂؤàÍâ´Ð¡ÅÒ§¡çàÃÔèÁÁÕ ¡ÒùӵСÌÒäÁŒä¼‹ÁÒãʋ⫺Ðà¾×è͹ӹéÓÍÍ¡¨Ò¡àÊŒ¹â«ºÐ àÃÕ¡NjÒ(âÁÃÔ⫺Ð)
¾ÍàÃÔèÁࢌÒÂؤÊÁÑÂàÁ¨Ô¡çàÃÔèÁÁÕ¡Òáѹ¹ÓÊÒËËÒÂÁÒâôŒÒ¹º¹¨Ò¡âÁÃÔ⫺Ðà»ÅÕ蹪×èÍÁÒ໚¹(«ÒÃØ⫺Ð)
Ẻ´Ñé§à´ÔÁãʋᵋÇÒ«ÒºÔàÃÕ¡NjÒâÁÃÔ⫺Ðᵋ¶ŒÒãÊ‹ËÑÇäªà·ŒÒ´ŒÇÂàÃÕ¡NjÒâÍâêÔ⫺ÐàËÁÒСѺ¡ÒÃÃѺ»Ãзҹã¹Ä´ÙÌ͹

ã¹Âؤ¹Ñ鹡çÁÕºÃÔ¡ÒÃà´ÅÔàÇÍÃÕèáŌǤ‹Ð

เทมปุระโซบะ

วัตถุดิบที่นำมาทำเทมปุระสามารถเปลี่ยนไปตามฤดูกาลกับโซบะ
 

โซบะเป็ด

เนื้อเปด+ตนหอม โซบะเมนูอาหารประจำฤดูหนาว
 

¡ÒûÃاÍÒËÒÃÊÌҧÊÃ䏷ÕèäÁ‹ÁÕ¡ÅÙ൹

ความรวมมือระหวางอาหารญี่ปุนและตะวันตกและเอเชีย

โซบะสปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศโหระพา

โซบะสปาเกตตี้ราตาตูย

 

เส้นโซบะราเมงที่ไม่มีกลูเตน

เส้นโซบะราเมงโรยผักชีสไตล์ไทย

We can't find products matching the selection.